Εδαφολογικοί ψηφιακοί χάρτες

Blog

Εδαφολογικοί ψηφιακοί χάρτες

Εδαφολογικοί ψηφιακοί χάρτες

Οι ψηφιακοί εδαφολογικοί χάρτες συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του κόστους παραγωγής, μέσω της λελογισμένης χρήσης λιπασμάτων, στη βελτίωση της ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων, αλλά και στη σωστή επιλογή της κατάλληλης

Continue reading

Μονάδα GIS

Μονάδα GIS

Η Μονάδα GIS αποτελεί οργανωμένη συλλογή εξοπλισμού, λογισμικού και γεωγραφικών πληροφοριών, με δραστηριότητες στα πεδία της χαρτογράφησης, των μετρήσεων, της διαχείρισης, της παρακολούθησης και της προσομοίωσης. Μέσω της Μονάδας GIS επιτυγχάνεται η

Continue reading

Συστήματα Άρδευσης

Συστήματα Άρδευσης

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 80% των υδατικών πόρων χρησιμοποιείται για άρδευση και για το λόγο αυτό ο η βέλτιστη και αποτελεσματική αξιοποίηση του νερού άρδευσης αποτελεί ένα ολοένα και

Continue reading