Συστήματα Άρδευσης

Συστήματα Άρδευσης

Συστήματα Άρδευσης

Συστήματα Άρδευσης

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 80% των υδατικών πόρων χρησιμοποιείται για άρδευση και για το λόγο αυτό ο η βέλτιστη και αποτελεσματική αξιοποίηση του νερού άρδευσης αποτελεί ένα ολοένα και αυξανόμενης σημασίας στόχο στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Η Μονάδα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Συστημάτων Άρδευσης (Μονάδα IRRICAD), συνδυάζει τον κατάλληλο εξοπλισμό, τα εξειδικευμένα λογισμικά και την γνώση και εμπειρία των στελεχών της με σκοπό την παραγωγή μελετών αρδευτικών συστημάτων και προγραμμάτων άρδευσης που οδηγούν στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση του νερού άρδευσης τόσο σε αγροτικές εφαρμογές όσο και σε έργα πράσινου.

Η Μονάδα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Συστημάτων Άρδευσης (Μονάδα IRRICAD), παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Πλήρεις μελέτες αρδευτικών συστημάτων για αγροτικές καλλιέργειες (υπαίθριες ή υπό κάλυψη) και έργα πράσινου (επιλογή συστήματος και εξόδων, διαστασιολόγηση αγωγών, επιλογή εξαρτημάτων, προγραμματιστή και αισθητήρων, υδραυλικός υπολογισμός, εκτίμηση ομοιομορφίας εφαρμογής, επιλογή αντλιών, σχεδιασμός αντλιοστασίου, κατάρτιση προγραμμάτων άρδευσης, προμέτρηση και προϋπολογισμό έργου, πλήρη σειρά σχεδίων).
  • Επιθεωρήσεις συστημάτων άρδευσης (έλεγχος ιδιοτήτων νερού άρδευσης, έλεγχος ομοιομορφίας εφαρμογής, εντοπισμός προβλημάτων συστήματος άρδευσης, έλεγχος εφαρμοζόμενου προγράμματος άρδευσης, συστάσεις βελτίωσης).
  • Εξειδικευμένη εκπαίδευση σχεδιαστών και διαχειριστών συστημάτων άρδευσης, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των εφαρμογών τους